رای جدید در خصوص پرداخت حق سنوات

هیت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه های وزیر نیرو اعلام کرد:
در تعیین حق سنوات،همه عناوین حقوقی و مزایای مقرر در مواد 34و35 قانون کار لحاظ می شود،امکان قرار دادن سقف پرداخت برای حق سنوات وجود ندارد.
آرای زیر نیز در همین موضوع به تازگی صادر شده اند:
1)پرداخت حق سنوات در پایان سال جنبه علی الحساب دارد و لازم است در خاتمه و قطع رابطه کاری با آخرین حقوق تسویه حساب شود.
2)مبنای محاسبه حق سنوات،آخرین حقوق و مزد است نه حقوق مبنا و ثابت.