معافیت حق بیمه سهم کارفرما به ازای استخدام هر معلول

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی،آقای شریعتمداری گفتند:
کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام نمایند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند.