آزادسازی مدرک تحصیلی

دانشجویانی که قصد رفتن به خارج از کشور را دارند.....